Belterweg 22a – Belt-Schutsloot

Belterweg 22a – Belt-Schutsloot

Het realiseren van een woonhuis op de voorgestelde locatie was op basis van het geldende bestemmingsplan niet mogelijk. Het plan heeft een maatwerk planologisch-juridische regeling gekregen waarbinnen de gewenste situatie mogelijk wordt gemaakt.

Boes + Kok heeft naast de architectuur voor dit project in het waterdorp Belt-Schutsloot ook de gehele planologische coördinatie voor haar rekening genomen.

De woningmarkt in Belt-Schutsloot is zeer krap en er zijn in het dorp weinig mogelijkheden voor uitbreiding van de bestaande woningvoorraad. In het streekplan heeft de provincie Overijssel namelijk een strakke contour om de kern Belt-Schutsloot getrokken. Hierdoor heeft het dorp nauwelijks tot geen uitbreidingsmogelijkheden, hierdoor moet er worden gezocht naar mogelijke inbreidingslocaties in het dorp. Het plangebied aan de Belterweg was een van die mogelijke inbreidingslocaties.

Het plangebied betreft een open kavel die tussen twee woonpercelen ligt. Het initiatief betreft het realiseren van een woonhuis op de westzijde van de open kavel. Dit woonhuis wordt georiënteerd op de Schutsloot en ontsloten op de Belterweg. Hiermee wordt aangesloten op de historisch ontstane oriëntatie van de woningen langs de watergang.

Aan de zuidoostzijde van het woonhuis wordt een bijgebouw geplaatst. Langs de oostzijde van de woning wordt een nieuwe sloot gegraven. Het oostelijk deel van de kavel blijft een open stuk grasland.

Gezien de kenmerkende karakteristieken van (de bebouwing in) Belt-Schutsloot, was een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing van het nieuwe erf van groot belang. De erfinrichting is afgestemd op het omliggende kraggenlandschap. De nieuwe sloot verdeelt de kavel in tweeën, waardoor het woonerf goed in de schaal van de omgeving past.

De architectuur van het woonhuis is qua oriëntatie, kaprichting en dakhelling afgestemd op de naastliggende woning. Hierdoor wordt rust en eenheid/afstemming bewerkstelligd. De aangegeven locatie past stedenbouwkundig ruimtelijk goed in de bestaande bebouwingsstructuur. Ook qua oriëntatie en bouwings-grootte is een goede aansluiting gewaarborgd.

Met betrekking tot de architectonische uitstraling van de bebouwing wordt opgemerkt door de welstandscommissie dat sprake is van een streekeigen ontwerp, zowel qua vormgeving, formaat en detaillering.