© Boes + Kok BV 2023
BOES + KOK B.V.

Voorwaarden.

Ten aller tijde van toepassing zijnde voorwaarden op welke opdracht dan ook.

Uitsluitend Boes + Kok B.V. geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer, zelfs wanneer het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van een opdrachtgever is dat de opdracht wordt gegeven aan een bepaald persoon. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn uitgesloten en blijven buiten toepassing.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud en de resultaten van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Boes + Kok B.V. wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop of verkoop) voorwaarden van ‘de opdrachtgever/klant’ ten alle tijde van de hand. De opdrachtgever gaat bij het verstrekken van een opdracht aan Boes + Kok B.V. hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Indien gedurende het werk of de voorbereiding daarvan wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden voordoen, zullen de hieruit voortvloeiende prijsconsequenties aan u worden doorberekend. De werkzaamheden zullen na uw goedkeuring worden uitgevoerd op basis van nacalculatie tegen het gehanteerde uurtarief van het ONRI (Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieurs)

Boes + Kok is te allen tijde vrij om haar ontwerpen, updates of anderszins rondom lopende of afgeronde projecten te publiceren op haar website of via haar (social)- media kanalen. Tenzij expliciet anders overeengekomen in de opdrachtovereenkomst.

Op onze werkzaamheden, diensten en geleverde producten zijn van toepassing het bepaalde in de DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur). Bij acceptatie van de offerte c.q. verstrekking van de opdracht al dan niet schriftelijk, mondeling of per e-mail verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van de DNR-2011.

Op alle ontwerpen, tekeningen, schetsen van Boes + Kok B.V. rust het auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. Dit houdt concreet in dat niemand, zonder de toestemming van Boes + Kok B.V., deze ontwerpen / tekeningen mag gebruiken, ze mag publiceren, ze mag verspreiden of ze mag kopiëren anders dan voor het in deze opdracht overeengekomen doel.

 

Auteursrecht, Intellectueel eigendomsrecht, Royaltyverenkomst

Dit is ten alle tijden van toepassing van schetsontwerp tot en met definitief ontwerp. Het auteursrecht kent geen beperkingen wat het toepassingsgebied betreft; het kan worden ingeroepen voor alle mogelijke ontwerpen van Boes + Kok en voor het doel waar het ontwerp in gebruikt zal gaan worden, zoals schetsontwerpen, 2D ontwerpen, 3D ontwerpen en/of voor toepassingen via multimedia/digitaal of internet gebruik. Ook bij ontwerpopdrachten alwaar Boes + Kok B.V. een officiële opdracht voor verkregen heeft, behoudt Boes + Kok B.V. zelf het auteursrecht daarop tenzij dit met de opdrachtgever expliciet in een schriftelijke overeenkomst anders is overeengekomen.

Ook is Boes + Kok B.V. in deze, aan de hand van (duidelijke) instructies en ideeën van de opdrachtgever, de auteursrechthebbende. Wanneer de opdrachtgever tekening / schetsen of anderszins aandraagt met betrekking tot het vervaardigen van een ontwerp, dienen deze ten alle tijden auteursrecht vrij te zijn. Boes + Kok B.V. kan voor aangereikte documenten van de opdrachtgever nimmer aansprakelijk gesteld worden.

Bij een overdracht van de auteursrechten van Boes + Kok B.V. naar de opdrachtgever wordt het eigendom van het recht overgedragen en daarmee ook de zeggenschap over de wijze waarop het ontwerp mag worden gebruikt. De overdracht van auteursrechten kan alleen schriftelijk, hierbij bepaalt Boes + Kok B.V. met de opdrachtgever welke rechten er precies worden overgedragen. Een dergelijke overeenkomst kan alleen schriftelijke tot stand komen waarin wordt vastgelegd; de vergoeding, het soort gebruik, de duur en de omvang.

Om misverstanden te voorkomen is het noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken over de manier waarop u het Boes + Kok B.V. ontwerp(en) / product kunt gebruiken. Er bestaat de mogelijkheid om op de door Boes + Kok B.V. vervaardigde ontwerpen een licentie tot verder ‘vrij’ gebruik te verkrijgen. Hierbij Boes + Kok B.V. de opdrachtgever toestemming verlenen om een ontwerp op een bepaalde wijze te gebruiken of door een ander partij bijvoorbeeld technisch te laten uitwerken. Boes + Kok B.V. verleent hierbij tegen een op dat moment te bepalen vergoeding het gebruiksrecht maar behouden wel het auteursrecht, neemt u hiervoor contact op met Boes + Kok B.V. wanneer er bijvoorbeeld sprake is van seriematige ontwerpen welke repeterend worden gebruikt of een variant hierop.

Ook uitingen op social-media, projectfotografie mag niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,  of openbaar gemaakt worden, worden doorgelinkt naar ander websites, danwel gedeeltelijk worden overgenomen in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boes + Kok B.V. Het is u niet toegestaan de uitvoering van enig ontwerp van Boes + Kok B.V. te herhalen – evenmin indien het slechts een deel van een ontwerp betreft- zonder  de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Boes + Kok B.V. .

DNR 2011

Voor zover daarvan in het vorenstaande niet is afgeweken, dan wel anders wordt overeengekomen, zijn op al onze werkzaamheden, diensten en geleverde producten van toepassing het bepaalde in de DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur), u kunt deze voorwaarden vinden tezamen met de schriftelijke aanbieding van onze offerte/opdrachtovereenkomst en ten alle tijden op onze website. Door het downloaden van onderstaande twee documenten, heeft u onze volledige algemene voorwaarden ter beschikking.

Klik hier om de DNR 2011 te downloaden.

Klik hier om de toelichting op de DNR 2011 te downloaden.

Bij acceptatie van een aanbieding c.q. verstrekking van de opdracht verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van onze gestelde voorwaarden.

 

Geregistreerde merknaam

Bouwplannen? Het begint op papier.® is officieel geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het staat dan ook als merk in het Merkenregister geregistreerd en is uitrukkelijk eigendom van Boes + Kok B.V. (handelsnamen Boes + Kok Ingenieursbureau / Boes + Kok B.V. | de vergunningmanagers / Boes + Kok B.V. | ontwerpers, ingenieurs & adviseurs.

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit betekend concreet dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen. Onze uitgebreide verklaring treft op deze speciale pagina op onze website Privacyverklaring Boes + Kok B.V.

 

 

Boes + Kok B.V.