fbpx


© Boes + Kok BV 2019
BOES + KOK B.V.

Voorwaarden.

Voorwaarden bij verstrekking van een opdracht

Op onze werkzaamheden, diensten en geleverde producten zijn van toepassing het bepaalde in de DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever- architect, ingenieur en adviseur).

Bij acceptatie van de offerte c.q. verstrekking van de opdracht al dan niet schriftelijk, mondeling of per e-mail verklaart u kennis te hebben genomen van de inhoud van de DNR-2011.

Door het downloaden van onderstaande twee documenten, heeft u onze volledige algemene voorwaarden ter beschikking.

Klik hier om de DNR 2011 te downloaden.

Klik hier om de toelichting op de DNR 2011 te downloaden.

 

Aanvullende voorwaarden.

De ‘Aanvullende voorwaarden Boes + Kok B.V.’ zijn per 17 mei 2019 vervallen en maken vanaf dat moment integraal onderdeel van de opdrachtovereenkomst.

 

Geregistreerde merknaam

Bouwplannen? Het begint op papier.® is officieel geregistreerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het staat dan ook als merk in het Merkenregister geregistreerd en is uitrukkelijk eigendom van Boes + Kok B.V. (handelsnamen Boes + Kok Ingenieursbureau / Boes + Kok B.V. | de vergunningmanagers / Boes + Kok B.V. | ontwerpers, ingenieurs & adviseurs.

Auteursrecht

Op alle ontwerpen van Boes + Kok B.V. rust auteursrecht, dan wel het intellectuele eigendomsrecht. Deze blijven dan ook eigendom van Boes + Kok B.V. , voor de specifieke voorwaarden zie bovenstaand document ‘Aanvullende bepalingen Boes + Kok B.V. t.o.v. DNR-2011′.

Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,  of openbaar gemaakt worden, worden doorgelinkt naar ander websites, danwel gedeeltijk worden overgenomen in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door foto kopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boes + Kok B.V.

Het is u niet toegestaan de uitvoering van enig ontwerp van Boes + Kok B.V. te herhalen – evenmin indien het slechts een deel van een ontwerp betreft- zonder  de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Boes + Kok B.V. .

Voor het gebruik van afbeeldingen van onze website voor uw eigen mediakanaal, zie onze richtlijn Auteursrecht afbeeldingen.

Op al ons werk is dan ook de auteurswet uit 1912 van toepassing.

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dit betekend concreet dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen. Onze uitgebreide verklaring treft op deze speciale pagina op onze website Privacyverklaring Boes + Kok B.V.

 

 

Boes + Kok B.V.