Boerderijen verbouwen of renoveren?

admin on 20/10/2023
Bouwen en vergunningen in uw Gemeente.

Het verbouwen van een boerderij roept veel vragen op. De één stelt deze vragen wanneer hij een boerderij te koop ziet staan, de ander na er jarenlang gewoond te hebben. Het renoveren en verbouwen van boerderijen (het Agrarisch erfgoed van het Hoge Land van Vollenhove) behoort tot één van onze specialiteiten.

Heeft u de wens of een idee om in een en landelijk en cultuurhistorische boerderij te gaan wonen of verbouwen? Wilt u de robuuste en landelijke uitstraling van de boerderij behouden? Dient het interieur van alle moderne gemakken voorzien te zijn? U kunt wegdromen alle wensen en ideeën die u heeft voor het verbouwen of renoveren van uw boerderij. Wij gaan ondertussen aan de slag om mogelijkheden in kaart te brengen. We houden daarbij rekening met de oude constructies en materialen. Ook denken we aan de inhoudelijke eisen die door gemeenten gesteld worden. Dat betreft bijvoorbeeld boerderijen en andere panden met een beschermde gemeentelijke of rijks monumentale status.

Agrarisch erfgoed van het Hoge Land van Vollenhove

Het Hoge Land van Vollenhove ligt in het noordwesten van Overijssel tussen De Wieden en het Zwarte Water. Het is een heuvel van tien meter hoog in een verder volkomen vlak landschap. Je vindt op het Hoge Land bosjes, houtsingels, knotwilgen en weilanden. De agrarische bebouwing is in een lint geconcentreerd langs de wegen, die de grens van de stuwwal naar het lager gelegen landschap markeren en in meer verspreide mate op de stuwwal.

De agrarische bebouwingskrans rondom de stuwwal is verdicht met woonhuizen en bijgebouwen.

Dit geldt ook voor de wegen die de stuwwal doorsnijden. De bebouwing ligt niet in de rooilijn en is op de weg georiënteerd. De krans loopt over in het dijkdorp Moespot. De overige woonhuisbebouwing op de stuwwal concentreert zich voornamelijk in Heetveld. Het kleinschalige landschap wordt gekenmerkt door grillige lijnen, hoogteverschillen, wegbeplanting, houtwallen en bossen. Van de boomsoorten komt de eik veelvuldig voor. De verkaveling is aan de rand van de stuwwal langgerekt en op de stuwwal meer blokvormig.

 Bebouwing

De boerderijen van de hallenhuisgroep zijn dikwijls van het kamelenrug- en het dwarsdeeltype. Bij de eerste is sprake van een geleidelijke overgang in de kap van het voor- naar het achterhuis. Het dwarsdeeltype heeft de baanderdeuren in de zijgevel met de kap ter plaatse opgelicht. Twee paar baanderdeuren in de zijgevel komt ook voor en is kenmerkend voor het gebied.

Creatieve ontwerpen van uw boerderij

Creatief zijn wij in de ruimste zin van het woord, Boes + Kok BV gaat graag de uitdaging aan om door de huidige sfeer heen te kijken. Samen met u kijken we naar geschikte oplossingen. Tegelijkertijd doen we geen concessies aan de authentieke sfeer. Oude constructies kunnen in veel gevallen hergebruikt worden of vervangen door andere moderne materialen. Wij zijn in staat, door onze creatieve kijk op oplossingen, de boerderij van uw dromen te creëren. Door uw boerderij te verbouwen of renoveren zal “thuis” voor ons altijd het sleutelwoord zijn.

Haalbaarheidsanalyse voor het verbouwen

In de oriënterende fase zullen wij, samen met u, de boerderij bezichtigen. Hierdoor kunnen wij de sfeer proeven en de huidige situatie goed bekijken. Zo kunnen wij uw wensen nog beter in kaart brengen. Wij luisteren graag naar uw ideeën en zullen deze, waar mogelijk, altijd verwerken in ons eerste voorstel. Vervolgens zullen wij u adviseren om tot de beste oplossing te komen. Van ons ontvangt u een haalbaarheidsanalyse. Daarin worden bijvoorbeeld de volgende aandachtspunten toegelicht:

 • Technische aandachtspunten
 • Te volgen procedures
 • Kosten verbouwen boerderij
 • Planning
 • Vergunningen

Werkwijze en wensen bij verbouwen of renoveren

Hoe beter wij u leren kennen, hoe mooier de ideeën die daaruit voort zullen vloeien. We ontwerpen bij het verbouwen of renoveren uw boerderij zo gedegen mogelijk. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Na het vooronderzoek en het vastleggen van de uitgangspunten, die wij samen hebben opgesteld, starten we met het maken van schetsen. Deze schetsen omvatten de volgende punten:

 • Schetsen van gevels
 • Schetsen van interieur
 • Relatie tussen woonruimtes en buitenruimtes

Gemeente en welstandscommissie

Bovengenoemde schetsen worden in een vroeg stadium door ons ingediend bij de gemeente en de welstandscommissie. Door onze ervaring en kennis in het verbouwen van een boerderij weten wij hoe we die kunnen presenteren. We willende karakteristieke aspecten van de oude boerderij behouden. Nadat de schetsen zijn goedgekeurd, worden de plannen in detail uitgewerkt. Ook worden ze technisch uitgewerkt. Vergunningen kunnen op deze manier volledig opgesteld, aangevraagd en gecoördineerd worden naar de gemeente. De bedoeling hiervan is om het proces soepel te laten verlopen. De technische tekeningen omvatten onder andere de volgende punten:

 • Materialen en kleuren
 • Duurzaamheid
 • Afmetingen van de ruimtes
 • Locaties van installaties
 • Details

Uitvoering van de verbouwing of restauratie

Ons team begeleidt u waar nodig in de voorbereiding en uitvoering. Dit geldt voor zowel het verbouwen, renoveren of restaureren van uw boerderij. Niet alleen begeleiden wij u vóór de verbouwing, maar ook tijdens of na de verbouwing. De begeleiding betreft dan keuzes voor interieur en afwerking. Onze interieurarchitecten denken graag mee met uw woonwensen. zo kunnen we historisch en modern naadloos in elkaar over laten gaan.

Herstel- en restauratie werkzaamheden

Tijdens een verbouwing assisteren wij u ook bij de herstelwerkzaamheden en restauratiewerkzaamheden. Hiervoor zullen uitgebreide werkomschrijvingen gemaakt worden. Zo weet uw aannemer exact waarmee hij rekening dient te houden bij de calculatie die u zal ontvangen.

Monumentale boerderij verbouwen of renoveren

Monumentale boerderijen hebben specifieke aandacht en kennis nodig. Een boerderij verbouwen dient immers aan te sluiten op de wensen van zowel de gemeente als de bewoners. Historische details dienen, indien mogelijk, bewaard te blijven. Ons eigen erfgoed kan zo in stand worden gehouden.

Wij houden ons als 14 jaar dagelijks bezig met het ontwerpen van vele soorten woningen, boerderijen en monumenten. Er ligt bij ons een schat aan kennis in oude bouwmaterialen, historische bouw en oude constructies. Die willen wij graag met u delen. Het creëren van iets nieuws met een historische waarde geeft ons de kans om het erfgoed in Nederland te behouden en in een modern jasje te steken. Veel mooier kan ons vak bijna niet zijn!

Hoewel de eerste schetsen van een nieuw gebouwontwerp vaak op papier gemaakt worden, vindt de overstap naar een digitaal gebouwontwerp in de computer in een steeds vroeger stadium van het ontwerpproces plaats. Opdrachtgevers worden hierbij ‘meegenomen’ door het ontwerp aan de hand van 3D beelden, schetsen en tekeningen. Hoewel deze middelen een goed en duidelijk beeld geven van het uiteindelijke ontwerp is de ‘beleving’ van een nieuw te realiseren gebouw niet bij iedere opdrachtgever hetzelfde: sommige tekeningen ‘lezen moeilijk’ of geven een ander beeld dan bedoeld.

Onze virtuele modellen zorgen ervoor dat opdrachtgevers in hun eigen tempo, op een moment dat het hun uitkomt, het gebouwontwerp kunnen bekijken in 3D. Wij delen onze modellen met onze opdrachtgevers.

U kunt als opdrachtgever gratis app downloaden of uw project op de PC of tablet bekijken. Het is mogelijk om vooraf ingestelde camerapunten in het model te bekijken, doorsnedes over het gebouw te maken of om zelf ‘door het ontwerp te lopen’. Op deze manier heeft de opdrachtgever een leuk en duidelijk beeld van de eindsituatie en is hij gedurende het proces steeds op de hoogte van het ontwerp!

Bouwen aan beschermd of cultuurhistorisch erfgoed, gemeentelijk of rijksmonument of in beschermd stads- en dorpsgezicht?

Als u wilt (ver)bouwen binnen een beschermd stadsgezicht of verbouwing of restauratie van een beschermd monument  dorpsgezicht, heeft in de meeste gevallen wordt de vergunning voor advies voorgelegd aan de monumenten- en/of welstandscommissie.

Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw, het opnieuw voegen van een hele gevel of de vervanging van historisch glas in een raam.

Bij twijfel over de aanvraag van een omgevingsvergunning zoeken wij altijd namens u contact met de Gemeente Steenwijkerland. In de meeste gevallen is het voeren van een overleg met de gemeente voorafgaand aan de aanvraag hoe dan ook een goed idee. Dit voorkomt u daarmee vertraging later in de procedure.

Ook kunnen wij planvorming maken waarbij geen vergunning nodig is, bijvoorbeeld voor normaal onderhoud waarbij detaillering, profilering, vormgeving, materiaalsoort en kleur niet wijzigen. Of als u de kozijnen en deuren van uw huis wilt overschilderen in dezelfde kleur en u de oude verflagen niet weghaalt.

Door middel van een vrijblijvend gesprek kunnen wij nog meer van onze kennis met u delen. We tonen u ook graag ons enthousiasme voor ons vak. Heeft u een oude boerderij, gemeentelijk of Rijksmonument?

Neem dan gerust contact met ons op. Uiteraard kunt u ook telefonisch een afspraak maken op 0527-769 126. We willen graag de mogelijkheden met u bespreken.

– HULP NODIG? BEL 0527-769126 –